Stolt mat i Sörmland 2.0

Projektet Stolt mat i sörmland 2.0

Projektet syftar till att stärka samarbeten mellan aktörer i livsmedelskedjan. Genom olika tematiska stråk skapas en plattform som grund för samarbeten och kunskapsutbyte. Dessa samarbeten ska också leda till att olika utåtriktade aktiviteter skapas och genomförs tillsammans för att öka kunskapen om lokalproducerad mat hos konsumenter och invånare, så väl inom Sörmland som utanför.

Projektets långsiktiga mål är att det ska skapas fler arbetstillfällen inom livsmedels- och jordbruksbranschen, fler arbetstillfällen bidrar till en ekonomisk nytta.

Projektet kommer bidra till att skapa tillväxt och sysselsättning samt bidra till hållbar utveckling i hela regionen. Genom att arbeta med stråk och den beprövade modellen TUSS där man arbetar mot ”bra lägen” kommer utvecklingen in inom branschen stärkas och samverkan utvecklas. Ny kunskap och inspiration tillförs genom föreläsare och workshops.

Projekttperiod: 

2019-2021

Projektets målgrupp: 

Företag inom livsmedels- och jordbruksindustrin i Sörmland, samt invånare i Sörmland.

Finansiering: 

Jordbruksverket

Mål för projektet:

Projektet består av två delprojekt (konsument och marknad, kunskap och innovation) som har varsitt projektmål samt delmål.

Vid projektets slut förväntas följande mål inom delprojekt: konsument och marknad vara uppnått:

  • Det finns en stolthet, ett stort förtroende och en god kunskap bland invånarna i Sörmland för att kunna göra medvetna och hållbara val vid köp av livsmedel.

 

För att nå projektets mål inom området konsument och marknad har vi identifierat att följande delmål behöver uppnås:

  • Sörmlänningarna har kunskap om betydelsen av att välja närodlat och ekologiskt.
  • Det finns kunskap hos invånarna hur närodlade och ekologiska produkter kan användas.
  • Invånarna har kunskap om var de kan köpa närodlade och ekologiska livsmedel.
  • Det finns kunskap hos invånarna om hur matsvinn påverkar miljön och hur matsvinn kan minskas i det enskilda hushållet.
  • Det finns framtagna metoder för att mäta projektmålet.

 

Projektmål: Vid projektets slut förväntas följande mål inom delprojekt: kunskap och innovation vara uppnått: 

  • Minst 30 livsmedelsföretag är delaktiga i projektet.